30.05.2021 | பாகம் 609 | மகான் சுப்பிரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்

முருகப்பெருமான் துணை 

இந்த நூல் முருகப்பெருமானே அரங்கமகானுக்காக கைப்பட எழுதிய நூலாகும்
இதை பக்தியுடன் படிப்பவர்களுக்கு ஞானம் சித்திக்கும் 
துறையூர் ஓங்காரக்குடிலாசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகளுக்கு 

மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்
பாகம்: 609

சுவடி வாசித்தளித்தவர் T. ராஜேந்திரன், M.A., B.Ed.,
30.05.2021, ஞாயிற்றுக்கிழமை 

தர்மத்தின் காவலனே அரங்கா போற்றி 
தரணியை காக்கவந்த தேசிகா போற்றி 
பெருமைமிக்க ஞானசமூகம் படைத்து 
பேருலகையே ஞானலோகம் ஆக்கவந்த குருராஜனே போற்றி 
 
போற்றியே சுப்ரமணியர் யானும் இனிதே 
புகலுவேன் அரங்கனுக்கு ஞான அறிவுரை ஆசி 
ஆற்றல் தந்து அரங்கனுள் யான் இருக்க
அரங்கன் தர்மத்தின் மூலமாகவே இந்த உலகம் 
 
3. உலகம் பெருமாற்றம் காணக் கூடும் 
உண்மையான ஞானவான்கள் படை பெருகியே 
உலகத்தில் உள்ள அனைத்து சோடைகளும் 
உடன் அகன்று பெருமாற்றம் நிகழக்கூடும் 
 
கூடவே இந்தவித அற்புதத்தை 
குருராஜன் தர்மத்தைக்கொண்டு யான் நடத்த 
நாடெங்கிலும் அரங்கன் தர்மம் ஏற்கப்பட்டால் தான் 
நச்சுக்கிருமிவழியான துன்பங்கள் எல்லாம் அகன்றோடி 
 
அகன்றோடி அரங்கனின் கொள்கையின்வழி 
அகிலமே பெரும்பாதுகாப்பை அடையும் 
வரங்களென அரங்கனுள் யான் இருக்க
வடிவேலன் என்வழிபாடாக அரங்கன் வழி 
 
6. வழிவழி உலகோர் தொடர்ந்து செய்துகொண்டு
வையகத்தில் தர்மத்தையும் கூட்டி வர 
அழியாமை இந்த உலகில் உலகோர் யாவர்க்கும் 
அரங்கன்வழி கண்டு மாற்றம் காணக்கூடும் 
 
கூடவே குறையில்லாத ஞானசமூகம் 
குவலயம் சடுதி பெறவேண்டுமாயின் 
ஓடோடி அரங்கன்வாழ் ஞானசபை 
ஓங்காரக்குடில்நோக்கி உலகோர் சடுதிவரவேண்டும் 
 

வேண்டி வேண்டி அரங்கன் பாதம் பற்ற 
வினையான சகல துன்பங்களும் அகன்றோடி 
உண்டாகும் சடுதி உலகமாற்றம் 
உயர்ஞானம் பெற்று உலகமே ஞானயுகமாகும்

 
ஞான அறிவுரை ஆசி முற்றே
-சுபம்

 

ஐயன் வேலவன் அடியினைப் போற்றிட 
வையகம் போற்ற வாழ்வார் நலமே! 
பற்றறுத்த வேலவன் பதத்தை பற்றிட 
நற்றவமும் சித்திக்கும் நமனும் அஞ்சுவன்! 
ஆட்சிதான் மாற்றமும் அருளுவான் வேலனும்
மாட்சிமை மிக்க மக்கள் வாழவே! 

துறையூர் ஓங்காரக்குடில் மூலமாக ஆசான் முருகப்பெருமான் ஆசியால் 20 கோடி பேர்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அன்னதானம் செய்து வருகிறோம். இனிவரும் காலங்களிலும் முருகப்பெருமான் துணையுடன் மேன்மேலும் சிறப்பாக அன்னதானம் செய்வோம்.

– ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகர்.

 

 

வேண்டி வேண்டி அரங்கன் பாதம் பற்ற 
வினையான சகல துன்பங்களும் அகன்றோடி 
உண்டாகும் சடுதி உலகமாற்றம் 
உயர்ஞானம் பெற்று உலகமே ஞானயுகமாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *